XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
l2
   

Zakres tematyczny    


    Góry Świętokrzyskie wyróżnia nie tylko złożona budowa geologiczna podłoża paleozoicznego i poligeniczna rzeźba strukturalna, ale również „…inny typ rozwoju czwartorzędu, zdecydowanie odmienny od niżowego, a zbliżony do tego typu jego wykształcenia, który formował się w warunkach średnio wysokich obszarów górskich” (Różycki 1972, s. 67). Dlatego też, w trakcie sesji terenowych będą prezentowane następujące grupy problemów:

  • rola rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich w przebiegu glacjacji i jej wpływ na przestrzenne zróżnicowanie litofacjalne osadów;
  • możliwości zapisu w formach rzeźby i osadach Gór Świętokrzyskich cech środowisk peryglacjalnego, proglacjalnego i paraglacjalnego;
  • uszczegółowienie i weryfikacja regionalnych ustaleń litostratygraficznych oraz chronostratygraficznych osadów różnych środowisk sedymentacyjnych;
  • dobór i możliwości interpretacyjne metod badań osadów czwartorzędowych strefy wyżyn i gór;
  • ochrona georóżnorodności regionu świętokrzyskiego, w tym ochrona stanowisk osadów czwartorzędowych;
  • regionalne warunki geologiczno-inżynierskie.