XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
l10
Wytyczne dla autorów

W materiałach konferencyjnych zostaną wydrukowane streszczenia, które będą nadesłane w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 r. na adres e-mail: stratygrafia2018@gmail.com
 

Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza
Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona 
Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna
Tekst: do 3 stron formatu A4 (w edytorze MS Word, format doc), łącznie z rycinami, fotografiami, czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, odstępy 1,5 linii, marginesy 2 cm
Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do wersji X4; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi; opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.
 
Postery: rozmiar max. A0


Wykaz cytowanej literatury prosimy przygotować według podanych poniżej zasad.

Literatura:

- układ autorów alfabetyczny (dotyczy publikacji jednego lub dwóch autorów); w przypadku trzech lub więcej autorów układ według roku publikacji, a następnie alfabetycznie;
- tytuły czasopism napisane w całości;

- tytuły czasopism i książek pisane kursywą;

 

BALIŃSKI W., GAWLIK H., 1985. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Zelów (699). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

CZUBLA P., 2015. Analizy eratyków w glinach lodowcowych i ich znaczenie w rekonstrukcji zasięgu lądolodu warciańskiego oraz przebiegu morfogenezy w obszarze pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem. Acta Geographica Lodziensia 103: 25-44.

LINDNER L., 1984. Region świętokrzyski. W: Budowa geologiczna Polski, t.1, Stratygrafia, cz. 3b, Kenozoik. Czwartorzęd (red. Mojski J.E.): 33-35, 65-73, 113-145, 255-286, 326-330. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

RĄCZKOWSKI W., WÓJCIK A., ZUCHIEWICZ W., 1984. Late Neogene – Quaternary tectonics of the Polish Carpathians in the light of neotectonic mapping. Tectonophysics 108: 51-69.

ZIELIŃSKI T., 2007. The Pleistocene climate-controlled fluvial sedimentary record in the Belchatow mine (central Poland). Sedimentary Geology 193: 203–209.

ZUCHIEWICZ W., 1978. Czwartorzędowe ruchy tektoniczne a rzeźba przełomu Dunajca przez Beskid Sądecki. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 48 (3-4): 517-532.